Prepositions։to,into,by


1. Put to/at/in where necessary.

1. What time does the train get to London?

2. What time does the train arrive in London?

3. What time did you get home last night?

4. What time do you usually arrive to work?

5. When did you get to the cinema?

6. We arrived home felling very tired.

7. Have you ever been to China?

8. We had lunch at the airport while we were waiting for our plane.

9.He has just returned to France.

10.Are you going to that party next week?

2. Put in/to/into where necessary.

1. Three people were taken to the hospital.

2. Shall we take a taxi to the station or shall we walk?

3. I’m tired. As soon as I get home, I’m going to bed.

4. Welcome to the hotel. We hope you enjoy your stay here.

5. He opened the door and I got in the car.

6. A bird flew into the kitchen through the window.

7.Don’t wait outside! Come into the house.

3.Complete the sentences using by+ one of the following words.

Chance credit card chance hand mistake

1.We hadn’t arranged to meet. We met by chnace.

2.I didn’t intend to take your umbrella. I took it by mistake.

3.If you haven’t got any cash, you can pay by credit card.

4. I never suspected anything. It was only by chance that I found what had happened.

5. I didn’t put the pullover in the washing machine. I washed it by hand.

4. Put in by/in/on/ or with

1. He usually goes to work on the bus.

2. I saw Jane. She was on the bus.

3. How did you get here? Did you come on train?

4. How did you get here? Did you come on the train?

5. Sorry, we are late. We missed the bus, so we had to come on foot.

6. I came home in a taxi.

7.” Romeo and Juliet” is a play by Shakespeare.

8. “War and Peace” is a book by Tolstoy.

9. I don’t mind going there in the car, but I don’t want to go in your car.

10. I know that music is by Beethoven, but I don’t know how it is called.

11. The photo is taken by a friend of mine.

12. There was a small table in the bed with a lamp and a clock on it.

Prepositions։to,into,by


1. Put to/at/in where necessary.

1. What time does the train get to London?

2. What time does the train arrive in London?

3. What time did you get home last night?

4. What time do you usually arrive to work?

5. When did you get to the cinema?

6. We arrived home felling very tired.

7. Have you ever been to China?

8. We had lunch at the airport while we were waiting for our plane.

9.He has just returned to France.

10.Are you going to that party next week?

2. Put in/to/into where necessary.

1. Three people were taken to the hospital.

2. Shall we take a taxi to the station or shall we walk?

3. I’m tired. As soon as I get home, I’m going to bed.

4. Welcome to the hotel. We hope you enjoy your stay here.

5. He opened the door and I got in the car.

6. A bird flew into the kitchen through the window.

7.Don’t wait outside! Come into the house.

3.Complete the sentences using by+ one of the following words.

Chance credit card chance hand mistake

1.We hadn’t arranged to meet. We met by chnace.

2.I didn’t intend to take your umbrella. I took it by mistake.

3.If you haven’t got any cash, you can pay by credit card.

4. I never suspected anything. It was only by chance that I found what had happened.

5. I didn’t put the pullover in the washing machine. I washed it by hand.

4. Put in by/in/on/ or with

1. He usually goes to work on the bus.

2. I saw Jane. She was on the bus.

3. How did you get here? Did you come on train?

4. How did you get here? Did you come on the train?

5. Sorry, we are late. We missed the bus, so we had to come on foot.

6. I came home in a taxi.

7.” Romeo and Juliet” is a play by Shakespeare.

8. “War and Peace” is a book by Tolstoy.

9. I don’t mind going there in the car, but I don’t want to go in your car.

10. I know that music is by Beethoven, but I don’t know how it is called.

11. The photo is taken by a friend of mine.

12. There was a small table in the bed with a lamp and a clock on it.

Ժառանգական իրավունք

Հարցեր

 1. Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։
 2. Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։
 3. Ովքե՞ր ունեն ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք կտակի դեպքում։
 4. Ի՞նչ է պայմանով կտակը։
 5. Ո՞րն է կտակի ձևը, և ի՞նչ է փակ կտակը։
 6. Ի՞նչ է կտակային հանձնարարությունը։
 7. Ո՞րն է ըստ օրենքի ժառանգության հերթականությունը։
 8. Ի՞նչ կարգով և ի՞նչ ժամկետում է ընդունվում ժառանգությունը։
 9. Ինչպե՞ս է բաժանվում ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում։
 10. Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգության ձևակերպումը։

Պատասխաններ

1.Ժառանգության հիմքերն են մարդու մահը,մարդուն մահացաշ ճանաչելը։

2.Ժառանգությունը բացվում է մարդու մշտական բնակության վայրում (նոտարի կողմից) մարդու մահվան օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում։

3.Ժառանգության բաժնի պարտադիր իրավունք ունեն ժառանգատուի անչափահաս երեխանները,նրա կենսաթոշակառու ծնողները,ինչպես նաև այն անձիք ովքեր վերջին մեկ տարում գտնվել են ժառանգատուի խնամակալության ներքո։

4.Ժառանգատուն իրավունք ունի իր կտակում սահմանել իրավաչափ պայման և ժառանգություն ստանալը պայմանավորել ժառանգի կքղմից այդ պայմանի կատարմամբ։

5.Կտակը կազմվում է գրավոր նշելով այն կազմելու վայրը և ժամանակը։Կտակը ստորագրվում է անձամբ կտակարարի կողմից ինչպես նաև վավերացվում նոտարի կնիքով և ստորագրությամբ։Փակ կտակի դեպքում նոտարը չի ծանոթանում կտակի բովանդակությանը։Փակ կտակը կազմում և ստորագրում է անձամբ կտակարարը։

6.Կտակարարը իրավունք ունի իր կտակում մեկ կամ մի քանի ժառանգներին հանձնարարելու ժառանգվող գույքի հաշվին կատարեկու որև է պառտավորություն՝հոգուտ շահառուների։

7.Ըստ օրենքի ժառանգության հերթերն են՝1)ամուսին,երեխաններ,ծնողներ,2)քույր,եղբայր,3)տատ,պապ,4)հորեղբայր,հորաքույր,քեռի,մորաքույր։

8.Ժառանգությունը ընդունվում է 6 ամսվա ընթացքում՝սկսած ժառանգատուի մահվան օրվանից։Ժառանգությունը ընդունելու նպատակով ժառանգորդը դիմում է ներկայացնում նոտարին։

9.Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում բոլոր ժառանգների բաժինները համարվում են հավասար։

10.Ժառանգությունը ձևակերպելու նպատակով նոտարը տալիս է ժառանգության ընդունման վկայական,որի մեջ նշված է լինում ժառանգորդի բաժինը և ժառանգման ենթակա գույքի կազմը։

Ժառանգական իրավունք

Հարցեր

 1. Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։
 2. Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։
 3. Ովքե՞ր ունեն ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք կտակի դեպքում։
 4. Ի՞նչ է պայմանով կտակը։
 5. Ո՞րն է կտակի ձևը, և ի՞նչ է փակ կտակը։
 6. Ի՞նչ է կտակային հանձնարարությունը։
 7. Ո՞րն է ըստ օրենքի ժառանգության հերթականությունը։
 8. Ի՞նչ կարգով և ի՞նչ ժամկետում է ընդունվում ժառանգությունը։
 9. Ինչպե՞ս է բաժանվում ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում։
 10. Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգության ձևակերպումը։

Պատասխաններ

1.Ժառանգության հիմքերն են մարդու մահը,մարդուն մահացաշ ճանաչելը։

2.Ժառանգությունը բացվում է մարդու մշտական բնակության վայրում (նոտարի կողմից) մարդու մահվան օրվանից սկսած 6 ամսվա ընթացքում։

3.Ժառանգության բաժնի պարտադիր իրավունք ունեն ժառանգատուի անչափահաս երեխանները,նրա կենսաթոշակառու ծնողները,ինչպես նաև այն անձիք ովքեր վերջին մեկ տարում գտնվել են ժառանգատուի խնամակալության ներքո։

4.Ժառանգատուն իրավունք ունի իր կտակում սահմանել իրավաչափ պայման և ժառանգություն ստանալը պայմանավորել ժառանգի կքղմից այդ պայմանի կատարմամբ։

5.Կտակը կազմվում է գրավոր նշելով այն կազմելու վայրը և ժամանակը։Կտակը ստորագրվում է անձամբ կտակարարի կողմից ինչպես նաև վավերացվում նոտարի կնիքով և ստորագրությամբ։Փակ կտակի դեպքում նոտարը չի ծանոթանում կտակի բովանդակությանը։Փակ կտակը կազմում և ստորագրում է անձամբ կտակարարը։

6.Կտակարարը իրավունք ունի իր կտակում մեկ կամ մի քանի ժառանգներին հանձնարարելու ժառանգվող գույքի հաշվին կատարեկու որև է պառտավորություն՝հոգուտ շահառուների։

7.Ըստ օրենքի ժառանգության հերթերն են՝1)ամուսին,երեխաններ,ծնողներ,2)քույր,եղբայր,3)տատ,պապ,4)հորեղբայր,հորաքույր,քեռի,մորաքույր։

8.Ժառանգությունը ընդունվում է 6 ամսվա ընթացքում՝սկսած ժառանգատուի մահվան օրվանից։Ժառանգությունը ընդունելու նպատակով ժառանգորդը դիմում է ներկայացնում նոտարին։

9.Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում բոլոր ժառանգների բաժինները համարվում են հավասար։

10.Ժառանգությունը ձևակերպելու նպատակով նոտարը տալիս է ժառանգության ընդունման վկայական,որի մեջ նշված է լինում ժառանգորդի բաժինը և ժառանգման ենթակա գույքի կազմը։

Հաղորդակցման հմտություններ, հեռավար ուսուցման առաջադրանքներ, ապրիլի 13-ից 26-ը

1. «Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը»- Ինձ համար հաղորդակցման ձևերից են պարը, լուսանկարելը, ճամփորդությունները, և երգը։ Քանի որ ես 10 տարի զբաղվել և զբաղվում եմ պարով, կարող եմ ասել, որ պարն իմ հաղորդակցման ձևրից մեկն է։ Ես կարող եմ ցանկացած ժամանակ տրամադրել, թեկուզ եթե ժամանակել չունենամ իմ սիրած զբաղմունքների համար անպայման ժամանակ կտրամադրեմ։ Սիրում եմ շուրջս գտնվող ամեն ինչ նկարել բնություն, Մայրամուտները, Արևածագերը, թռչուններին։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ երգել, նաև սիրում եմ ճամփորդություններ, և այն ամենը, որտեղ ես կգտնվեմ անպայման լուսանկարեմ և վլոգ անեմ, այո ճիշտ հասկացաք, ես նաև ապագա բլոգեռ եմ և ունեմ շատ երազանքներ, և նպատակներ առաջ գնալու և հասնելու։ Այն ամենը ինչը, որ ես սիրում և զբաղվում եմ, ինձ համար հաղորդակցման ձև է։ Հաղորդակցման ձևերից մեկնել ժամանակ անցկացնելն է շանս հետ։ Նաև այս օրերին կարանտինային, ես կարոտել եմ իմ սիրելի ուսուցչուհի ներին, ընկերներիս, քոլեջին, և այն եռ ու զեռը, որը կար քաղաքում, փողոցներում։ Հուսով եմ, այս ամենը շուտ կվերջանա և բոլորս կվերադառնանք մեր բնականոն կյանքին։ Ես կտեղադրեմ մի քանի գեղեցիկ դրվագներ։

Հաղորդակցման հմտություններ, հեռավար ուսուցման առաջադրանքներ, ապրիլի 13-ից 26-ը

1. «Հաղորդակցման ո՞ր ձևն է իմը»- Ինձ համար հաղորդակցման ձևերից են պարը, լուսանկարելը, ճամփորդությունները, և երգը։ Քանի որ ես 10 տարի զբաղվել և զբաղվում եմ պարով, կարող եմ ասել, որ պարն իմ հաղորդակցման ձևրից մեկն է։ Ես կարող եմ ցանկացած ժամանակ տրամադրել, թեկուզ եթե ժամանակել չունենամ իմ սիրած զբաղմունքների համար անպայման ժամանակ կտրամադրեմ։ Սիրում եմ շուրջս գտնվող ամեն ինչ նկարել բնություն, Մայրամուտները, Արևածագերը, թռչուններին։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ երգել, նաև սիրում եմ ճամփորդություններ, և այն ամենը, որտեղ ես կգտնվեմ անպայման լուսանկարեմ և վլոգ անեմ, այո ճիշտ հասկացաք, ես նաև ապագա բլոգեռ եմ և ունեմ շատ երազանքներ, և նպատակներ առաջ գնալու և հասնելու։ Այն ամենը ինչը, որ ես սիրում և զբաղվում եմ, ինձ համար հաղորդակցման ձև է։ Հաղորդակցման ձևերից մեկնել ժամանակ անցկացնելն է շանս հետ։ Նաև այս օրերին կարանտինային, ես կարոտել եմ իմ սիրելի ուսուցչուհի ներին, ընկերներիս, քոլեջին, և այն եռ ու զեռը, որը կար քաղաքում, փողոցներում։ Հուսով եմ, այս ամենը շուտ կվերջանա և բոլորս կվերադառնանք մեր բնականոն կյանքին։ Ես կտեղադրեմ մի քանի գեղեցիկ դրվագներ։

<<Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ>>

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է քաղաքացիական պարտավորությունը։
 2. Ի՞նչ է պարտավորության իրական կատարման սկզբունքը։
 3. Ի՞նչ է պարտավորության պատշաճ կատարման սկզբունքը։
 4. Որո՞նք են պարտավորության կատարման ապահովման եղանակները, և ո՞րն է դրանց նշանակությունը։
 5. Ի՞նչ է քաղաքացիական պատասխանատվությունը։
 6. Որո՞նք են քաղաքացիական պատասխանատվության պայմանները։
 7. Ի՞նչ հիմքով է դադարում պարտավորությունը։

Պատասխաններ

1.Համաձայն պարտավորության մի կողմը՝պառտապանը,պառտավորվում է պառտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություններ՝կատարել աշխատանք,մատուցել ծառայություն,փոխանցել գույք կամ ձեռնապահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց։

2.Պարտավորության ռեալ կատարումը նշանակում է,որ այն փաստացի կատարվել է,չնայած այն հանգամանքին,որ պառտապանի կողմից եղել են թերացումներ։

3.Պատշաճ կատարում ասելով նկատի է առնվում,որ պառտավորությունը կատարվել է ճիշտ ժամանակին՝առանց թերացումների։

4.Պարտավորության կատարման ապահովման ձևերն են՝գրավը,բանկայի երաշխիքը,երաշխավորության պահումը։Նշանակությունը կայանում է նրանում,որ երբ պառտապանը չի կատարում իր պառտավորությունը ապա պառտավորությունը կատարվում է նշված ապահովման միջոցների կիրառմամբ։

5.Քաղաքացիական պատասխանատվությունը դրանք այն անբարենպաստ գույքային հետևանքներն են որոնք կիրառվում են պառտավորությունը խախտած անձի նկատմամբ։

6.Քաղաքացիական պատասխանատվության պայմաներն են՝անձի մեղքը,տուժողին պատճառված վնասը,ոչ իրավաչափ վարքագիծը և պատճառական կապը։

7.Պարտավորությունը դադարվում է պարտավորության կատարմամբ,կատարման անհնարինությամբ,հաշվանց կատարելով,անձի մահվան հիմքով,իրավաբանական անձի լուծարմամբ։

<<Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ>>

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է քաղաքացիական պարտավորությունը։
 2. Ի՞նչ է պարտավորության իրական կատարման սկզբունքը։
 3. Ի՞նչ է պարտավորության պատշաճ կատարման սկզբունքը։
 4. Որո՞նք են պարտավորության կատարման ապահովման եղանակները, և ո՞րն է դրանց նշանակությունը։
 5. Ի՞նչ է քաղաքացիական պատասխանատվությունը։
 6. Որո՞նք են քաղաքացիական պատասխանատվության պայմանները։
 7. Ի՞նչ հիմքով է դադարում պարտավորությունը։

Պատասխաններ

1.Համաձայն պարտավորության մի կողմը՝պառտապանը,պառտավորվում է պառտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություններ՝կատարել աշխատանք,մատուցել ծառայություն,փոխանցել գույք կամ ձեռնապահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց։

2.Պարտավորության ռեալ կատարումը նշանակում է,որ այն փաստացի կատարվել է,չնայած այն հանգամանքին,որ պառտապանի կողմից եղել են թերացումներ։

3.Պատշաճ կատարում ասելով նկատի է առնվում,որ պառտավորությունը կատարվել է ճիշտ ժամանակին՝առանց թերացումների։

4.Պարտավորության կատարման ապահովման ձևերն են՝գրավը,բանկայի երաշխիքը,երաշխավորության պահումը։Նշանակությունը կայանում է նրանում,որ երբ պառտապանը չի կատարում իր պառտավորությունը ապա պառտավորությունը կատարվում է նշված ապահովման միջոցների կիրառմամբ։

5.Քաղաքացիական պատասխանատվությունը դրանք այն անբարենպաստ գույքային հետևանքներն են որոնք կիրառվում են պառտավորությունը խախտած անձի նկատմամբ։

6.Քաղաքացիական պատասխանատվության պայմաներն են՝անձի մեղքը,տուժողին պատճառված վնասը,ոչ իրավաչափ վարքագիծը և պատճառական կապը։

7.Պարտավորությունը դադարվում է պարտավորության կատարմամբ,կատարման անհնարինությամբ,հաշվանց կատարելով,անձի մահվան հիմքով,իրավաբանական անձի լուծարմամբ։

<<Քաղաքացիաիրավական պարտավորություններ>>

Հարցեր

 1. Ի՞նչ է քաղաքացիական պարտավորությունը։
 2. Ի՞նչ է պարտավորության իրական կատարման սկզբունքը։
 3. Ի՞նչ է պարտավորության պատշաճ կատարման սկզբունքը։
 4. Որո՞նք են պարտավորության կատարման ապահովման եղանակները, և ո՞րն է դրանց նշանակությունը։
 5. Ի՞նչ է քաղաքացիական պատասխանատվությունը։
 6. Որո՞նք են քաղաքացիական պատասխանատվության պայմանները։
 7. Ի՞նչ հիմքով է դադարում պարտավորությունը։

Պատասխաններ

1.Համաձայն պարտավորության մի կողմը՝պառտապանը,պառտավորվում է պառտատիրոջ օգտին կատարել որոշակի գործողություններ՝կատարել աշխատանք,մատուցել ծառայություն,փոխանցել գույք կամ ձեռնապահ մնալ որոշակի գործողություններ կատարելուց։

2.Պարտավորության ռեալ կատարումը նշանակում է,որ այն փաստացի կատարվել է,չնայած այն հանգամանքին,որ պառտապանի կողմից եղել են թերացումներ։

3.Պատշաճ կատարում ասելով նկատի է առնվում,որ պառտավորությունը կատարվել է ճիշտ ժամանակին՝առանց թերացումների։

4.Պարտավորության կատարման ապահովման ձևերն են՝գրավը,բանկայի երաշխիքը,երաշխավորության պահումը։Նշանակությունը կայանում է նրանում,որ երբ պառտապանը չի կատարում իր պառտավորությունը ապա պառտավորությունը կատարվում է նշված ապահովման միջոցների կիրառմամբ։

5.Քաղաքացիական պատասխանատվությունը դրանք այն անբարենպաստ գույքային հետևանքներն են որոնք կիրառվում են պառտավորությունը խախտած անձի նկատմամբ։

6.Քաղաքացիական պատասխանատվության պայմաներն են՝անձի մեղքը,տուժողին պատճառված վնասը,ոչ իրավաչափ վարքագիծը և պատճառական կապը։

7.Պարտավորությունը դադարվում է պարտավորության կատարմամբ,կատարման անհնարինությամբ,հաշվանց կատարելով,անձի մահվան հիմքով,իրավաբանական անձի լուծարմամբ։

Կարծիք վերլուծություն Դեյլ Քարնեգի

«Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա» ամերիկացի դասախոս և գրող Դեյլ Քարնեգիի ամենահայտնի գիրքն է, ինքնաբարելավման և արդյունավետ միջանձնային հարաբերությունների կառուցման հմտությունների ձևավորման մասին։ Գիրքն իրենից ներկայացնում է գործնական խորհուրդների և կյանքից վերցրած պատմությունների հավաքածու։ Անկեղծ ասած առաջին կարդացածս գիրքն է եղել Դեյլ Քարնեգիի <<Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա>>  գիրքը։ Ասեմ, որ ինձ գիրքը խորհուրդ են տվել, որպեսզի կարդամ։ Գիրքը կարդալուց հետո ես փոխվեցի, փոխվեց իմ ներքին աշխարհը։ Ես նախքան գիրքը ընթերցելը շատ կոմպլեքսավորված, շատ ավելի փակ մարդ էի, գիրքը ինձ փոխեց և ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հրաշք գիրք կա։ Կարծում եմ բոլորս էլ պետք է կարդանք այս գիրքը, քանի որ այն զարգացնում է մեր մտածելակերպը և ոչնչացնում ներքին կոմպլեքսները։ Սիրով խորհուրդ եմ տալիս բոլոր այն մարդկանց ովքեր չեն կարդացել այս գիրքը, կարդան։ Գրքից մեջբերումներ եմ արել ինձ դուր եկած հատվածները`

Ամեն անգամ, երբ տնից դուրս եք գալիս, ձգեք ձեր ծնոտը, գլուխը բարձր պահեք և թոքերը մինչև վերջ օդով լցրեք. ագահաբար կլանեք արևի լույսը, ողջունեք ձեր բարեկամներին ժպիտով և յուրաքանչյուր ձեռքսեղմումի մեջ եք դրեք ձեր հոգին: Մի վախեցեք, թե ձեզ ճիշտ չեն հասկանա, և ոչ մի րոպե մի ծախսեք ձեր թշնամիների մասին մտածելու վրա: Փորձեք մտքում հաստատ որոշել, թե ինչ եք ուզում անել, իսկ հետո շեղվելով շարժվեք ուղիղ դեպի նպատակակետ:

Մարդկանց պարսավելու փոխարեն փորձենք նրանց հասկանալ: Փորձեք պատկերացնել, թե ինչու են նրանք վարվում հենց այսպես և ոչ թե այլ կերպ: Դա շատ ավելի օգտակար է և հետաքրքիր , քան քննադատելը և մարդուն կարեկից է դարձնում շրջապատողների հանդեպ. Համբերատար և բարյացակամ: Ամեն ինչ հասկանալ նշանակում է ամեն ինչ ներել:

Անհրաժեշտ է կարողանալ հասկանալ ուրիշի տեսակետը և իրերին նայել նրա և քո տեսակետից…